GPT-4 의 위력(Chatgpt 다음 버전)

정말 대단하네요..

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.png

 

2.png

 

3.png

 

4.png

 

5.png

 

6.png

 

7.png

 

8.png

 

9.png

 

10.png

 

KakaoTalk_20230315_051222075.png

 


 

댓글
컵 길이는 늘려놓고 숟가락은 예전 작은 컵일때 사이즈로 바꿔버린 더블비얀코 숟가락 근황.jpg
1bang
LV 10
03-15
한국 '후쿠시마산 규제' 풀어달라 요청에…기시다 "잘 해나가겠다"
1bang
LV 10
03-15