ssg)이마트 빅스마일데이 전단행사 - 5/14~5/15(온라인미적용 품목 포함)

1bang LV 1 4일전

  

현재까지 확인된 온라인 미적용품목

드레싱40% 컵라면 2+1 비스킷 2+1 상온즉석국 1+1

즉석카레 짜장 1+1 냉동안주류 1+1 롯데푸드 후랑크소시지 1+1

켈로그 씨리얼 4종 1+1 코인육수 1+1 겨자 와사비 1+1

사조대림 오뚜기 대상 떡볶이 1+1 자일리톨 1+1

스위트콘 1+1 냉장장류 1+1 냉동 치즈볼 1+1

프로틴 4종 2+1 어린인 음료2+1

영유아간편식 2개 50% 슈레드 스트링 치즈 전품목 50%

풀무원 별미김치 50% 립톤 아이스티 50%

하겐다즈50% 피코큰 한입 돈까스 50% 피코크계락 볶음밥 40%

크리넥스 1+1 키친타올 2개 50%

퍼실/피지 세탁세제 2개 50% 핸드워시 2개 50%

염색약 2개 50% 오랄비/크리오 칫솔 2개 50%

질레트 도루코 2개 50% 썬연료 부탄가스 40%

수박행사

https://emart.ssg.com/plan/planShop.ssg?dispCmptId=6000155081

호주산 와규 카드 할인 50%

https://emart.ssg.com/item/dealItemView.ssg?itemId=1000065241417&siteNo=6001&salestrNo=2439

활대게

https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=2097001258699&siteNo=6001&salestrNo=2439&tlidSrchWd=%ED%99%9C%EB%8C%80%EA%B2%8C&srchPgNo=1&src_area=elist

질러 육포 3종

https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=0000007859629&siteNo=6001&salestrNo=2439

https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=0000008238349&siteNo=6001&salestrNo=2439

https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=0000008238348&siteNo=6001&salestrNo=2439

유러피안 양상추 3종

https://emart.ssg.com/item/dealItemView.ssg?itemId=1000372133257&siteNo=6001&salestrNo=2439

양념LA갈비

https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000064259648&siteNo=6001&salestrNo=2439

파프리카

https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=2097000207100&siteNo=6001&salestrNo=2439

참조기

https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=2097001197875&siteNo=6001&salestrNo=2439

불스원 와이퍼 50%

https://emart.ssg.com/item/dealItemView.ssg?itemId=1000372198834&siteNo=6001&salestrNo=2439

듀라셀 건전지 50%

https://emart.ssg.com/item/dealItemView.ssg?itemId=1000116064876&siteNo=6001&salestrNo=2439

멀티탭 30%

https://emart.ssg.com/item/dealItemView.ssg?itemId=1000168875693&siteNo=6001&salestrNo=2439

 

댓글